eubabel.eu

Selettore lingua / paese" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorre
 • Armenia
 • Austria
 • Aserbeidschan
 • Bielorussia
 • Belgia
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Croazia
 • Cipra
 • Tschechia
 • Danemarc
 • Estonia
 • Finlanda
 • Frantscha
 • Georgia
 • Germania
 • Grezia
 • Ungaria
 • Islanda
 • Irlanda
 • Italia
 • Kasachstan
 • Lettonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Moldavia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Pajais Bass
 • Macedonia dal Nord
 • Norvegia
 • Pologna
 • Portugal
 • Rumenia
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovachia
 • Slovenia
 • Spagna
 • Svezia
 • Svizra
 • Tirchia
 • Ucraina
 • Reginavel Unì
 • Engalterra
 • Irlanda dal Nord
 • Scozia
 • Valisa
 • Citad dal Vatican
 • Åland
 • Paesi Baschi
 • Catalugna
 • Galice
 • Frise
 • Cosovo
 • Inslas Feroe
 • Gibraltar
 • Guernesey
 • Inslas Man
 • Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cipra dal Nord
 • Abkhazie
 • Ossétie dal Sid
 • Transnistria
 • Lingua Esperanto
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorre
 • Armenia
 • Austria
 • Aserbeidschan
 • Bielorussia
 • Belgia
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Croazia
 • Cipra
 • Tschechia
 • Danemarc
 • Estonia
 • Finlanda
 • Frantscha
 • Georgia
 • Germania
 • Grezia
 • Ungaria
 • Islanda
 • Irlanda
 • Italia
 • Kasachstan
 • Lettonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Moldavia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Pajais Bass
 • Macedonia dal Nord
 • Norvegia
 • Pologna
 • Portugal
 • Rumenia
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovachia
 • Slovenia
 • Spagna
 • Svezia
 • Svizra
 • Tirchia
 • Ucraina
 • Reginavel Unì
 • Engalterra
 • Irlanda dal Nord
 • Scozia
 • Valisa
 • Citad dal Vatican
 • Åland
 • Paesi Baschi
 • Catalugna
 • Galice
 • Frise
 • Cosovo
 • Inslas Feroe
 • Gibraltar
 • Guernesey
 • Inslas Man
 • Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cipra dal Nord
 • Abkhazie
 • Ossétie dal Sid
 • Transnistria
 • Lingua Esperanto
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorre
 • Armenia
 • Austria
 • Aserbeidschan
 • Bielorussia
 • Belgia
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Croazia
 • Cipra
 • Tschechia
 • Danemarc
 • Estonia
 • Finlanda
 • Frantscha
 • Georgia
 • Germania
 • Grezia
 • Ungaria
 • Islanda
 • Irlanda
 • Italia
 • Kasachstan
 • Lettonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Malta
 • Moldavia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Pajais Bass
 • Macedonia dal Nord
 • Norvegia
 • Pologna
 • Portugal
 • Rumenia
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovachia
 • Slovenia
 • Spagna
 • Svezia
 • Svizra
 • Tirchia
 • Ucraina
 • Reginavel Unì
 • Engalterra
 • Irlanda dal Nord
 • Scozia
 • Valisa
 • Citad dal Vatican
 • Åland
 • Paesi Baschi
 • Catalugna
 • Galice
 • Frise
 • Cosovo
 • Inslas Feroe
 • Gibraltar
 • Guernesey
 • Inslas Man
 • Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cipra dal Nord
 • Abkhazie
 • Ossétie dal Sid
 • Transnistria
 • Lingua Esperanto

Pagine completamente tradotte" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Tschechia
 • Frantscha
 • Germania
 • Ungaria
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Monaco
 • Rumenia
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovachia
 • Reginavel Unì
 • Engalterra
 • Gibraltar
 • Guernesey
 • Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua Esperanto
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Tschechia
 • Frantscha
 • Germania
 • Ungaria
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Monaco
 • Rumenia
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovachia
 • Reginavel Unì
 • Engalterra
 • Gibraltar
 • Guernesey
 • Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua Esperanto
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Tschechia
 • Frantscha
 • Germania
 • Ungaria
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Monaco
 • Rumenia
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovachia
 • Reginavel Unì
 • Engalterra
 • Gibraltar
 • Guernesey
 • Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua EsperantoSvizra


AlfabetoL'alfabeto della Lingua Comune Europea


Non ancora pronto.

Alcuni testi italiani possono essere letti anche in questa pagina fino a quando l'intera pagina non è stata tradotta in romancio.

Alfabeto rumantsch

rumantsch

26 lettere:

Lettere maiuscole
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Lettere minuscole
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Alfabeto di tutte le lingue ufficiali europee#

Lingua uffiziala

Sistema di scrittura

     

Alfabeto

  

Quantità delle lettere

011 01
abkhaze

abkhaze

2

cirillico

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

022 02
albanais

albanais

4

latin

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

033 03
armen

armen

1

armen

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

044 04
aserbeidschanic

aserbeidschanic

4

latin

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

055 05
basco

basco

4

latin

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

066 06
bielorusso

bielorusso

2

cirillico

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

077 07
bosniac

bosniac

4

latin

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

088 08
bulgar

bulgar

2

cirillico

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

099 09
catalan

catalan

4

latin

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

1010 10
croat

croat

4

latin

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

1111 11
danais

danais

4

latin

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1212 12
englais

englais

4

latin

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

1313 13
eston

eston

4

latin

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

1414 14
faroese

faroese

4

latin

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

1515 15
finlandais

finlandais

4

latin

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

1616 16
franzos

franzos

4

latin

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

1717 17
frislandais

frislandais

4

latin

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

1818 18
gaelic scot

gaelic scot

4

latin

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

1919 19
galice

galice

4

latin

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

2020 20
georgiano

georgiano

1

georgiano

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

2121 21
grec

grec

1

grec

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

2222 22
irlandais

irlandais

4

latin

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

2323 23
islandais

islandais

4

latin

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

2424 24
kazakh

kazakh

2

cirillico

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

2525 25
latin

latin

4

latin

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

2626 26
letton

letton

4

latin

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

2727 27
ligure

ligure

4

latin

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

2828 28
lituan

lituan

4

latin

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

2929 29
luxemburgais

luxemburgais

4

latin

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

3030 30
macedon

macedon

2

cirillico

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

3131 31
maltais

maltais

4

latin

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

3232 32
mannese

mannese

4

latin

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

3333 33
montenegrina

montenegrina

3

latin + cirillico

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

3434 34
norvegiais bokmål

norvegiais bokmål

4

latin

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3535 35
norvegiais nynorsk

norvegiais nynorsk

4

latin

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3636 36
ollandais

ollandais

4

latin

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

3737 37
ossete

ossete

2

cirillico

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

3838 38
polonais

polonais

4

latin

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

3939 39
portugais

portugais

4

latin

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

4040 40
rumantsch

rumantsch

4

latin

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4141 41
rumen

rumen

4

latin

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

4242 42
russ

russ

2

cirillico

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

4343 43
scots

scots

4

latin

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4444 44
serb

serb

3

latin + cirillico

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

4545 45
slovac

slovac

4

latin

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

4646 46
sloven

sloven

4

latin

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

4747 47
spagnol

spagnol

4

latin

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

4848 48
svedais

svedais

4

latin

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

4949 49
talian

talian

4

latin

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

5050 50
tirc

tirc

4

latin

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

5151 51
tschec

tschec

4

latin

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

5252 52
tudestg

tudestg

4

latin

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

5353 53
ucranais

ucranais

2

cirillico

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

5454 54
ungarais

ungarais

4

latin

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

5555 55
valisica

valisica

4

latin

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

56+1 56
esperanto

esperanto[1]

4

latin

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

Avvertimento

[1] L'esperanto è una lingua artificiale, non ufficiale in nessun paese europeo.

Traduttore Google

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook