eubabel.eu

Lingua / patria selector" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Atropatene
 • Ruthenia Alba
 • Belgica
 • Bosnia et Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Cechia
 • Dania
 • Estonia
 • Finnia
 • Francia
 • Georgia
 • Germania
 • Graecia
 • Hungaria
 • Islandia
 • Hibernia
 • Italia
 • Kazachstania
 • Lettonia
 • Lichtenstenum
 • Lituania
 • Luxemburgum
 • Melita
 • Moldavia
 • Principatus Monoeci
 • Mons Niger
 • Nederlandia
 • Macedonia Septentrionalis
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portugallia
 • Romania
 • Russia
 • Sancti Marini
 • Serbia
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Hispania
 • Suecia
 • Helvetia
 • Turcia
 • Ucraina
 • Britanniarum regnum
 • Anglia
 • Hibernia Septentrionalis
 • Scotia
 • Cambria
 • Civitas Vaticana
 • Alandia
 • Vasconia
 • Catalaunia
 • Gallaecia
 • Frisia
 • Kosovia
 • Faeroae
 • Gibraltaria
 • Sarnia
 • Monapia
 • Caesarea insula
 • Svalbardum
 • Principalitas Terrae Maris
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cypri septentrionalis
 • Abascia
 • Ossetia Meridionalis
 • Transnistria
 • Lingua Esperantica
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Atropatene
 • Ruthenia Alba
 • Belgica
 • Bosnia et Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Cechia
 • Dania
 • Estonia
 • Finnia
 • Francia
 • Georgia
 • Germania
 • Graecia
 • Hungaria
 • Islandia
 • Hibernia
 • Italia
 • Kazachstania
 • Lettonia
 • Lichtenstenum
 • Lituania
 • Luxemburgum
 • Melita
 • Moldavia
 • Principatus Monoeci
 • Mons Niger
 • Nederlandia
 • Macedonia Septentrionalis
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portugallia
 • Romania
 • Russia
 • Sancti Marini
 • Serbia
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Hispania
 • Suecia
 • Helvetia
 • Turcia
 • Ucraina
 • Britanniarum regnum
 • Anglia
 • Hibernia Septentrionalis
 • Scotia
 • Cambria
 • Civitas Vaticana
 • Alandia
 • Vasconia
 • Catalaunia
 • Gallaecia
 • Frisia
 • Kosovia
 • Faeroae
 • Gibraltaria
 • Sarnia
 • Monapia
 • Caesarea insula
 • Svalbardum
 • Principalitas Terrae Maris
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cypri septentrionalis
 • Abascia
 • Ossetia Meridionalis
 • Transnistria
 • Lingua Esperantica
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Atropatene
 • Ruthenia Alba
 • Belgica
 • Bosnia et Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Cechia
 • Dania
 • Estonia
 • Finnia
 • Francia
 • Georgia
 • Germania
 • Graecia
 • Hungaria
 • Islandia
 • Hibernia
 • Italia
 • Kazachstania
 • Lettonia
 • Lichtenstenum
 • Lituania
 • Luxemburgum
 • Melita
 • Moldavia
 • Principatus Monoeci
 • Mons Niger
 • Nederlandia
 • Macedonia Septentrionalis
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portugallia
 • Romania
 • Russia
 • Sancti Marini
 • Serbia
 • Slovacia
 • Slovenia
 • Hispania
 • Suecia
 • Helvetia
 • Turcia
 • Ucraina
 • Britanniarum regnum
 • Anglia
 • Hibernia Septentrionalis
 • Scotia
 • Cambria
 • Civitas Vaticana
 • Alandia
 • Vasconia
 • Catalaunia
 • Gallaecia
 • Frisia
 • Kosovia
 • Faeroae
 • Gibraltaria
 • Sarnia
 • Monapia
 • Caesarea insula
 • Svalbardum
 • Principalitas Terrae Maris
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cypri septentrionalis
 • Abascia
 • Ossetia Meridionalis
 • Transnistria
 • Lingua Esperantica

Plene paginae translatae" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Cechia
 • Francia
 • Germania
 • Hungaria
 • Italia
 • Lichtenstenum
 • Moldavia
 • Principatus Monoeci
 • Romania
 • Russia
 • Sancti Marini
 • Serbia
 • Slovacia
 • Britanniarum regnum
 • Anglia
 • Gibraltaria
 • Sarnia
 • Caesarea insula
 • Principalitas Terrae Maris
 • Transnistria
 • Lingua Esperantica
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Cechia
 • Francia
 • Germania
 • Hungaria
 • Italia
 • Lichtenstenum
 • Moldavia
 • Principatus Monoeci
 • Romania
 • Russia
 • Sancti Marini
 • Serbia
 • Slovacia
 • Britanniarum regnum
 • Anglia
 • Gibraltaria
 • Sarnia
 • Caesarea insula
 • Principalitas Terrae Maris
 • Transnistria
 • Lingua Esperantica
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Cechia
 • Francia
 • Germania
 • Hungaria
 • Italia
 • Lichtenstenum
 • Moldavia
 • Principatus Monoeci
 • Romania
 • Russia
 • Sancti Marini
 • Serbia
 • Slovacia
 • Britanniarum regnum
 • Anglia
 • Gibraltaria
 • Sarnia
 • Caesarea insula
 • Principalitas Terrae Maris
 • Transnistria
 • Lingua EsperanticaCivitas Vaticana


AbecedariumAbecedarium Linguae Communis Europaeae


Nondum paratus.


Quidam textus italici etiam in hac pagina legi possunt
donec plene in Latinum vertantur.

Abecedarium Latinum

Latina

26 litteris:

Litterae maiusculae
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Litterae minusculae
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

Abecedarium omnium officialium linguarum Europaearum#

Officialis lingua

Scribere systema

     

Abecedarium

  

Numerus litterarum

011 01
Abasgica

Abasgica

2

Cyrillicum

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

022 02
Albanica

Albanica

4

Latina

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

033 03
Anglica

Anglica

4

Latina

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

044 04
Armenia

Armenia

1

Armenia

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

055 05
Atropatenica

Atropatenica

4

Latina

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

066 06
Batava

Batava

4

Latina

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

077 07
Bohemica

Bohemica

4

Latina

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

088 08
Bosnica

Bosnica

4

Latina

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

099 09
Bulgarica

Bulgarica

2

Cyrillicum

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

1010 10
Cambrica

Cambrica

4

Latina

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

1111 11
Catalana

Catalana

4

Latina

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

1212 12
Croatica

Croatica

4

Latina

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

1313 13
Dacoromanica

Dacoromanica

4

Latina

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

1414 14
Danica

Danica

4

Latina

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1515 15
Estonica

Estonica

4

Latina

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

1616 16
Faeroensis

Faeroensis

4

Latina

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

1717 17
Finnica

Finnica

4

Latina

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

1818 18
Francogallica

Francogallica

4

Latina

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

1919 19
Frisica

Frisica

4

Latina

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

2020 20
Gallaica

Gallaica

4

Latina

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

2121 21
Georgiana

Georgiana

1

Georgiana

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

2222 22
Graeca

Graeca

1

Graeca

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

2323 23
Hibernica

Hibernica

4

Latina

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

2424 24
Hispanica

Hispanica

4

Latina

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

2525 25
Hungarica

Hungarica

4

Latina

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

2626 26
Islandica

Islandica

4

Latina

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

2727 27
Italiana

Italiana

4

Latina

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

2828 28
Kazachica

Kazachica

2

Cyrillicum

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

2929 29
Latina

Latina

4

Latina

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

3030 30
Lettonica

Lettonica

4

Latina

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

3131 31
Ligustica

Ligustica

4

Latina

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

3232 32
Lithuanica

Lithuanica

4

Latina

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

3333 33
Lusitana

Lusitana

4

Latina

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

3434 34
Luxemburgensis

Luxemburgensis

4

Latina

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

3535 35
Macedonica

Macedonica

2

Cyrillicum

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

3636 36
Melitensis

Melitensis

4

Latina

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

3737 37
Monensis

Monensis

4

Latina

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

3838 38
Montenegrino

Montenegrino

3

Latina + Cyrillicum

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

3939 39
Norvegica bokmål

Norvegica bokmål

4

Latina

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

4040 40
Norvegica nynorsk

Norvegica nynorsk

4

Latina

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

4141 41
Ossetica

Ossetica

2

Cyrillicum

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

4242 42
Polonica

Polonica

4

Latina

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

4343 43
Rhaetica

Rhaetica

4

Latina

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4444 44
Russica

Russica

2

Cyrillicum

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

4545 45
Ruthenica Alba

Ruthenica Alba

2

Cyrillicum

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

4646 46
Scotica Gadelica

Scotica Gadelica

4

Latina

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

4747 47
Scotica Teutonica

Scotica Teutonica

4

Latina

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4848 48
Serbica

Serbica

3

Latina + Cyrillicum

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

4949 49
Slovaca

Slovaca

4

Latina

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

5050 50
Slovena

Slovena

4

Latina

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

5151 51
Suecica

Suecica

4

Latina

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

5252 52
Theodisca

Theodisca

4

Latina

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

5353 53
Turcica

Turcica

4

Latina

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

5454 54
Ucrainica

Ucrainica

2

Cyrillicum

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

5555 55
Vasconica

Vasconica

4

Latina

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

56+1 56
Esperantica

Esperantica[1]

4

Latina

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

Monitum

[1] Esperanto lingua artificialis est, non officialis in aliqua terra Europae.

Traduttore Google

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook