eubabel.eu

საქართველო


ანბანისაერთო ევროპული ენის ანბანი


ჯერ არ არის მზად.

ქართული ანბანი

ქართული

33 ასო:

Დიდი ასოები
Ა, Ბ, Გ, Დ, Ე, Ვ, Ზ, Თ, Ი, Კ, Ლ, Მ, Ნ, Ო, Პ, Ჟ, Რ, Ს, Ტ, Უ, Ფ, Ქ, Ღ, Ყ, Შ, Ჩ, Ც, Ძ, Წ, Ჭ, Ხ, Ჯ, Ჰ
მცირე ასოები
ა, ბ, გ, დ, ე, ვ, ზ, თ, ი, კ, ლ, მ, ნ, ო, პ, ჟ, რ, ს, ტ, უ, ფ, ქ, ღ, ყ, შ, ჩ, ც, ძ, წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ

ყველა ოფიციალური ევროპული ენის ანბანი#

ოფიციალური ენა

წერის სისტემა

     

ანბანი

  

პუნქტების წერილები

011 01
აზერბაიჯანული

აზერბაიჯანული

4

ლათინური

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

022 02
ალბანური

ალბანური

4

ლათინური

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

033 03
აფხაზური

აფხაზური

2

კირილიცა

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

044 04
ბასკური

ბასკური

4

ლათინური

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

055 05
ბელორუსული

ბელორუსული

2

კირილიცა

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

066 06
ბერძნული

ბერძნული

1

ბერძნული

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

077 07
ბოსნიური

ბოსნიური

4

ლათინური

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

088 08
ბულგარული

ბულგარული

2

კირილიცა

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

099 09
გალისიური

გალისიური

4

ლათინური

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

1010 10
გელურ-შოტლანდიური

გელურ-შოტლანდიური

4

ლათინური

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

1111 11
გერმანული

გერმანული

4

ლათინური

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

1212 12
დანიური

დანიური

4

ლათინური

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1313 13
ესპანური

ესპანური

4

ლათინური

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

1414 14
ესტონური

ესტონური

4

ლათინური

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

1515 15
ვალიური

ვალიური

4

ლათინური

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

1616 16
თურქული

თურქული

4

ლათინური

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

1717 17
ინგლისური

ინგლისური

4

ლათინური

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

1818 18
ირლანდიური

ირლანდიური

4

ლათინური

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

1919 19
ისლანდიური

ისლანდიური

4

ლათინური

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

2020 20
იტალიური

იტალიური

4

ლათინური

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

2121 21
კატალანური

კატალანური

4

ლათინური

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

2222 22
ლათინური

ლათინური

4

ლათინური

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

2323 23
ლატვიური

ლატვიური

4

ლათინური

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

2424 24
ლიგურული

ლიგურული

4

ლათინური

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

2525 25
ლიტვური

ლიტვური

4

ლათინური

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

2626 26
ლუქსემბურგული

ლუქსემბურგული

4

ლათინური

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

2727 27
მაკედონური

მაკედონური

2

კირილიცა

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

2828 28
მალტური

მალტური

4

ლათინური

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

2929 29
მენური

მენური

4

ლათინური

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

3030 30
ნიდერლანდური

ნიდერლანდური

4

ლათინური

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

3131 31
ნორვეგიული ბუკმოლი

ნორვეგიული ბუკმოლი

4

ლათინური

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3232 32
ნორვეგიული ნიუნორსკი

ნორვეგიული ნიუნორსკი

4

ლათინური

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3333 33
ოსური

ოსური

2

კირილიცა

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

3434 34
პოლონური

პოლონური

4

ლათინური

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

3535 35
პორტუგალიური

პორტუგალიური

4

ლათინური

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

3636 36
რეტორომანული

რეტორომანული

4

ლათინური

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

3737 37
რუმინული

რუმინული

4

ლათინური

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

3838 38
რუსული

რუსული

2

კირილიცა

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

3939 39
სერბული

სერბული

3

ლათინური + კირილიცა

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

4040 40
სლოვაკური

სლოვაკური

4

ლათინური

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

4141 41
სლოვენური

სლოვენური

4

ლათინური

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

4242 42
სომხური

სომხური

1

სომხური

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

4343 43
უკრაინული

უკრაინული

2

კირილიცა

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

4444 44
უნგრული

უნგრული

4

ლათინური

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

4545 45
ფარერული

ფარერული

4

ლათინური

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

4646 46
ფინური

ფინური

4

ლათინური

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

4747 47
ფრანგული

ფრანგული

4

ლათინური

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

4848 48
ფრიზული

ფრიზული

4

ლათინური

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

4949 49
ქართული

ქართული

1

ქართული

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

5050 50
ყაზახური

ყაზახური

2

კირილიცა

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

5151 51
შვედური

შვედური

4

ლათინური

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

5252 52
შოტლანდიური

შოტლანდიური

4

ლათინური

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

5353 53
ჩერნოგორული

ჩერნოგორული

3

ლათინური + კირილიცა

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

5454 54
ჩეხური

ჩეხური

4

ლათინური

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

5555 55
ხორვატული

ხორვატული

4

ლათინური

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

56+1 56
ესპერანტო

ესპერანტო[1]

4

ლათინური

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

გაფრთხილება

[1] ესპერანტო ხელოვნური ენაა და არა ოფიციალური ევროპის არცერთ ქვეყანაში.

ენა / ქვეყანა ამორჩევა" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • ალბანეთი
 • ანდორა
 • სომხეთი
 • ავსტრია
 • აზერბაიჯანი
 • ბელარუსი
 • ბელგია
 • ბოსნია და ჰერცეგოვინა
 • ბულგარეთი
 • ხორვატია
 • კვიპროსი
 • ჩეხეთი
 • დანია
 • ესტონეთი
 • ფინეთი
 • საფრანგეთი
 • საქართველო
 • გერმანია
 • საბერძნეთი
 • უნგრეთი
 • ისლანდია
 • ირლანდია
 • იტალია
 • ყაზახეთი
 • ლატვია
 • ლიხტენშტაინი
 • ლიტვა
 • ლუქსემბურგი
 • მალტა
 • მოლდოვა
 • მონაკო
 • ჩერნოგორია
 • ნიდერლანდი
 • ჩრდილოეთი მაკედონია
 • ნორვეგია
 • პოლონეთი
 • პორტუგალია
 • რუმინეთი
 • რუსეთი
 • სან-მარინო
 • სერბეთი
 • სლოვაკეთი
 • სლოვენია
 • ესპანეთი
 • შვედეთი
 • შვეიცარია
 • თურქეთი
 • უკრაინა
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ინგლისი
 • ჩრდილოეთი ირლანდია
 • შოტლანდია
 • უელსი
 • ვატიკანი
 • ალანდის კუნძულები
 • ბასკეთი
 • კატალონია
 • გალისია
 • ფრისლანდია
 • კოსოვო
 • ფარერის კუნძულები
 • გიბრალტარი
 • გერნზი
 • მენი
 • ჯერზი
 • შპიცბერგენი
 • სილენდი
 • სებორგა
 • არცახი
 • ჩრდილოეთი კვიპროსი
 • აფხაზეთი
 • ცხინვალის რეგიონი
 • დნესტრისპირეთი
 • ესპერანტო ენა
 • eubabel.eu
 • ალბანეთი
 • ანდორა
 • სომხეთი
 • ავსტრია
 • აზერბაიჯანი
 • ბელარუსი
 • ბელგია
 • ბოსნია და ჰერცეგოვინა
 • ბულგარეთი
 • ხორვატია
 • კვიპროსი
 • ჩეხეთი
 • დანია
 • ესტონეთი
 • ფინეთი
 • საფრანგეთი
 • საქართველო
 • გერმანია
 • საბერძნეთი
 • უნგრეთი
 • ისლანდია
 • ირლანდია
 • იტალია
 • ყაზახეთი
 • ლატვია
 • ლიხტენშტაინი
 • ლიტვა
 • ლუქსემბურგი
 • მალტა
 • მოლდოვა
 • მონაკო
 • ჩერნოგორია
 • ნიდერლანდი
 • ჩრდილოეთი მაკედონია
 • ნორვეგია
 • პოლონეთი
 • პორტუგალია
 • რუმინეთი
 • რუსეთი
 • სან-მარინო
 • სერბეთი
 • სლოვაკეთი
 • სლოვენია
 • ესპანეთი
 • შვედეთი
 • შვეიცარია
 • თურქეთი
 • უკრაინა
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ინგლისი
 • ჩრდილოეთი ირლანდია
 • შოტლანდია
 • უელსი
 • ვატიკანი
 • ალანდის კუნძულები
 • ბასკეთი
 • კატალონია
 • გალისია
 • ფრისლანდია
 • კოსოვო
 • ფარერის კუნძულები
 • გიბრალტარი
 • გერნზი
 • მენი
 • ჯერზი
 • შპიცბერგენი
 • სილენდი
 • სებორგა
 • არცახი
 • ჩრდილოეთი კვიპროსი
 • აფხაზეთი
 • ცხინვალის რეგიონი
 • დნესტრისპირეთი
 • ესპერანტო ენა
 • eubabel.eu
 • ალბანეთი
 • ანდორა
 • სომხეთი
 • ავსტრია
 • აზერბაიჯანი
 • ბელარუსი
 • ბელგია
 • ბოსნია და ჰერცეგოვინა
 • ბულგარეთი
 • ხორვატია
 • კვიპროსი
 • ჩეხეთი
 • დანია
 • ესტონეთი
 • ფინეთი
 • საფრანგეთი
 • საქართველო
 • გერმანია
 • საბერძნეთი
 • უნგრეთი
 • ისლანდია
 • ირლანდია
 • იტალია
 • ყაზახეთი
 • ლატვია
 • ლიხტენშტაინი
 • ლიტვა
 • ლუქსემბურგი
 • მალტა
 • მოლდოვა
 • მონაკო
 • ჩერნოგორია
 • ნიდერლანდი
 • ჩრდილოეთი მაკედონია
 • ნორვეგია
 • პოლონეთი
 • პორტუგალია
 • რუმინეთი
 • რუსეთი
 • სან-მარინო
 • სერბეთი
 • სლოვაკეთი
 • სლოვენია
 • ესპანეთი
 • შვედეთი
 • შვეიცარია
 • თურქეთი
 • უკრაინა
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ინგლისი
 • ჩრდილოეთი ირლანდია
 • შოტლანდია
 • უელსი
 • ვატიკანი
 • ალანდის კუნძულები
 • ბასკეთი
 • კატალონია
 • გალისია
 • ფრისლანდია
 • კოსოვო
 • ფარერის კუნძულები
 • გიბრალტარი
 • გერნზი
 • მენი
 • ჯერზი
 • შპიცბერგენი
 • სილენდი
 • სებორგა
 • არცახი
 • ჩრდილოეთი კვიპროსი
 • აფხაზეთი
 • ცხინვალის რეგიონი
 • დნესტრისპირეთი
 • ესპერანტო ენა

სრულად ნათარგმნი გვერდები" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • ავსტრია
 • ბულგარეთი
 • ჩეხეთი
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • უნგრეთი
 • იტალია
 • ლიხტენშტაინი
 • მოლდოვა
 • მონაკო
 • რუმინეთი
 • რუსეთი
 • სან-მარინო
 • სერბეთი
 • სლოვაკეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ინგლისი
 • გიბრალტარი
 • გერნზი
 • ჯერზი
 • სილენდი
 • დნესტრისპირეთი
 • ესპერანტო ენა
 • eubabel.eu
 • ავსტრია
 • ბულგარეთი
 • ჩეხეთი
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • უნგრეთი
 • იტალია
 • ლიხტენშტაინი
 • მოლდოვა
 • მონაკო
 • რუმინეთი
 • რუსეთი
 • სან-მარინო
 • სერბეთი
 • სლოვაკეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ინგლისი
 • გიბრალტარი
 • გერნზი
 • ჯერზი
 • სილენდი
 • დნესტრისპირეთი
 • ესპერანტო ენა
 • eubabel.eu
 • ავსტრია
 • ბულგარეთი
 • ჩეხეთი
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • უნგრეთი
 • იტალია
 • ლიხტენშტაინი
 • მოლდოვა
 • მონაკო
 • რუმინეთი
 • რუსეთი
 • სან-მარინო
 • სერბეთი
 • სლოვაკეთი
 • გაერთიანებული სამეფო
 • ინგლისი
 • გიბრალტარი
 • გერნზი
 • ჯერზი
 • სილენდი
 • დნესტრისპირეთი
 • ესპერანტო ენა


გუგლის თარჯიმანი

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook