eubabel.eu

Selettore lingua / paese" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Azerbaigian
 • Bielorussia
 • Belgio
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Croazia
 • Cipro
 • Cechia
 • Danimarca
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francia
 • Georgia
 • Germania
 • Grecia
 • Ungheria
 • Islanda
 • Irlanda
 • Italia
 • Kazakistan
 • Lettonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Lussemburgo
 • Malta
 • Moldavia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Paesi Bassi
 • Macedonia del Nord
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portogallo
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovacchia
 • Slovenia
 • Spagna
 • Svezia
 • Svizzera
 • Turchia
 • Ucraina
 • Regno Unito
 • Inghilterra
 • Irlanda del Nord
 • Scozia
 • Galles
 • Città del Vaticano
 • Isole Åland
 • Paesi Baschi
 • Catalogna
 • Galizia
 • Frisia
 • Kosovo
 • Fær Øer
 • Gibilterra
 • Guernsey
 • Isola di Man
 • Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cipro del Nord
 • Abcasia
 • Ossezia del Sud
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Azerbaigian
 • Bielorussia
 • Belgio
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Croazia
 • Cipro
 • Cechia
 • Danimarca
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francia
 • Georgia
 • Germania
 • Grecia
 • Ungheria
 • Islanda
 • Irlanda
 • Italia
 • Kazakistan
 • Lettonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Lussemburgo
 • Malta
 • Moldavia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Paesi Bassi
 • Macedonia del Nord
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portogallo
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovacchia
 • Slovenia
 • Spagna
 • Svezia
 • Svizzera
 • Turchia
 • Ucraina
 • Regno Unito
 • Inghilterra
 • Irlanda del Nord
 • Scozia
 • Galles
 • Città del Vaticano
 • Isole Åland
 • Paesi Baschi
 • Catalogna
 • Galizia
 • Frisia
 • Kosovo
 • Fær Øer
 • Gibilterra
 • Guernsey
 • Isola di Man
 • Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cipro del Nord
 • Abcasia
 • Ossezia del Sud
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Azerbaigian
 • Bielorussia
 • Belgio
 • Bosnia ed Erzegovina
 • Bulgaria
 • Croazia
 • Cipro
 • Cechia
 • Danimarca
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francia
 • Georgia
 • Germania
 • Grecia
 • Ungheria
 • Islanda
 • Irlanda
 • Italia
 • Kazakistan
 • Lettonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Lussemburgo
 • Malta
 • Moldavia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Paesi Bassi
 • Macedonia del Nord
 • Norvegia
 • Polonia
 • Portogallo
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovacchia
 • Slovenia
 • Spagna
 • Svezia
 • Svizzera
 • Turchia
 • Ucraina
 • Regno Unito
 • Inghilterra
 • Irlanda del Nord
 • Scozia
 • Galles
 • Città del Vaticano
 • Isole Åland
 • Paesi Baschi
 • Catalogna
 • Galizia
 • Frisia
 • Kosovo
 • Fær Øer
 • Gibilterra
 • Guernsey
 • Isola di Man
 • Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Cipro del Nord
 • Abcasia
 • Ossezia del Sud
 • Transnistria
 • Lingua esperanto

Pagine completamente tradotte" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Cechia
 • Francia
 • Germania
 • Ungheria
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Monaco
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovacchia
 • Regno Unito
 • Inghilterra
 • Gibilterra
 • Guernsey
 • Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Cechia
 • Francia
 • Germania
 • Ungheria
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Monaco
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovacchia
 • Regno Unito
 • Inghilterra
 • Gibilterra
 • Guernsey
 • Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Cechia
 • Francia
 • Germania
 • Ungheria
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Monaco
 • Romania
 • Russia
 • San Marino
 • Serbia
 • Slovacchia
 • Regno Unito
 • Inghilterra
 • Gibilterra
 • Guernsey
 • Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua esperantoSan Marino


AlfabetoL'alfabeto della Lingua Comune Europea


Non ancora pronto.

Il resto del testo non è stato ancora tradotto.

Alfabeto italiano

italiano
21 lettere:

Lettera maiuscola
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z
Lettera minuscola
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z

Altre lettere usate, 18 pezzi:

Lettera maiuscola
À, É, È, Í, Î, Ó, Ò, Ú   Ch, Gh, Gn, Gl, Sc   J, K, W, X, Y
Lettera minuscola
à, é, è, í, î, ó, ò, ú   ch, gh, gn, gl, sc   j, k, w, x, y

Alfabeto di tutte le lingue ufficiali europee#

Lingua ufficiale

Sistema di scrittura

     

Alfabeto

  

Quantità delle lettere

011 01
abcaso

abcaso

2

cirillico

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

022 02
albanese

albanese

4

latino

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

033 03
armeno

armeno

1

armeno

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

044 04
azero

azero

4

latino

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

055 05
basco

basco

4

latino

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

066 06
bielorusso

bielorusso

2

cirillico

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

077 07
bosniaco

bosniaco

4

latino

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

088 08
bulgaro

bulgaro

2

cirillico

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

099 09
catalano

catalano

4

latino

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

1010 10
ceco

ceco

4

latino

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

1111 11
croato

croato

4

latino

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

1212 12
danese

danese

4

latino

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1313 13
estone

estone

4

latino

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

1414 14
faroese

faroese

4

latino

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

1515 15
finlandese

finlandese

4

latino

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

1616 16
francese

francese

4

latino

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

1717 17
frisone

frisone

4

latino

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

1818 18
gaelico scozzese

gaelico scozzese

4

latino

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

1919 19
gallego

gallego

4

latino

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

2020 20
gallese

gallese

4

latino

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

2121 21
georgiano

georgiano

1

georgiano

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

2222 22
greco

greco

1

greco

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

2323 23
inglese

inglese

4

latino

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

2424 24
irlandese

irlandese

4

latino

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

2525 25
islandese

islandese

4

latino

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

2626 26
italiano

italiano

4

latino

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

2727 27
kazako

kazako

2

cirillico

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

2828 28
latino

latino

4

latino

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

2929 29
lettone

lettone

4

latino

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

3030 30
ligure

ligure

4

latino

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

3131 31
lituano

lituano

4

latino

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

3232 32
lussemburghese

lussemburghese

4

latino

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

3333 33
macedone

macedone

2

cirillico

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

3434 34
maltese

maltese

4

latino

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

3535 35
mannese

mannese

4

latino

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

3636 36
montenegrino

montenegrino

3

latino + cirillico

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

3737 37
norvegese bokmål

norvegese bokmål

4

latino

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3838 38
norvegese nynorsk

norvegese nynorsk

4

latino

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3939 39
olandese

olandese

4

latino

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

4040 40
osseto

osseto

2

cirillico

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

4141 41
polacco

polacco

4

latino

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

4242 42
portoghese

portoghese

4

latino

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

4343 43
romancio

romancio

4

latino

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4444 44
rumena

rumena

4

latino

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

4545 45
russo

russo

2

cirillico

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

4646 46
scots

scots

4

latino

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4747 47
serbo

serbo

3

latino + cirillico

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

4848 48
slovacco

slovacco

4

latino

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

4949 49
sloveno

sloveno

4

latino

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

5050 50
spagnolo

spagnolo

4

latino

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

5151 51
svedese

svedese

4

latino

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

5252 52
tedesco

tedesco

4

latino

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

5353 53
turco

turco

4

latino

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

5454 54
ucraino

ucraino

2

cirillico

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

5555 55
ungherese

ungherese

4

latino

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

56+1 56
esperanto

esperanto[1]

4

latino

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

Avvertimento

[1] L'esperanto è una lingua artificiale, non ufficiale in nessun paese europeo.

Traduttore Google

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook