eubabel.eu

Հայաստան


ԱյբուբենԸնդհանուր եվրոպական լեզվի այբուբենը


Դեռ պատրաստ չէ։

Հայերենի այբուբեն

հայերեն

39 տառ:

Մեծատառեր
Ա, Բ, Գ, Դ, Ե, Զ, Է, Ը, Թ, Ժ, Ի, Լ, Խ, Ծ, Կ, Հ, Ձ, Ղ, Ճ, Մ, Յ, Ն, Շ, Ո, Չ, Պ, Ջ, Ռ, Ս, Վ, Տ, Ր, Ց, Ւ, Փ, Ք, Օ, և, Ֆ
Փոքրատառեր
ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ը, թ, ժ, ի, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, ո, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, ւ, փ, ք, օ, եւ, ֆ

Եվրոպական բոլոր պաշտոնական լեզուների այբուբենը#

Պետական լեզուներ

Գրելու համակարգ

     

Այբուբեն

  

Նամակների քանակը

011 01
աբխազերեն

աբխազերեն

2

կիրիլիցա

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

022 02
ադրբեջաներեն

ադրբեջաներեն

4

լատիներեն

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

033 03
ալբաներեն

ալբաներեն

4

լատիներեն

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

044 04
անգլերեն

անգլերեն

4

լատիներեն

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

055 05
բասկերեն

բասկերեն

4

լատիներեն

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

066 06
բելառուսերեն

բելառուսերեն

2

կիրիլիցա

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

077 07
բոսնիերեն

բոսնիերեն

4

լատիներեն

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

088 08
բուլղարերեն

բուլղարերեն

2

կիրիլիցա

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

099 09
գալիսերեն

գալիսերեն

4

լատիներեն

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

1010 10
գերմաներեն

գերմաներեն

4

լատիներեն

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

1111 11
դանիերեն

դանիերեն

4

լատիներեն

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1212 12
էստոներեն

էստոներեն

4

լատիներեն

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

1313 13
թուրքերեն

թուրքերեն

4

լատիներեն

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

1414 14
իռլանդերեն

իռլանդերեն

4

լատիներեն

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

1515 15
իսլանդերեն

իսլանդերեն

4

լատիներեն

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

1616 16
իսպաներեն

իսպաներեն

4

լատիներեն

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

1717 17
իտալերեն

իտալերեն

4

լատիներեն

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

1818 18
լատիներեն

լատիներեն

4

լատիներեն

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

1919 19
լատիշերեն

լատիշերեն

4

լատիներեն

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

2020 20
լեհերեն

լեհերեն

4

լատիներեն

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

2121 21
լիգուրերեն

լիգուրերեն

4

լատիներեն

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

2222 22
լիտվերեն

լիտվերեն

4

լատիներեն

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

2323 23
լյուքսեմբուրգերեն

լյուքսեմբուրգերեն

4

լատիներեն

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

2424 24
խորվաթերեն

խորվաթերեն

4

լատիներեն

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

2525 25
կատալոներեն

կատալոներեն

4

լատիներեն

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

2626 26
հայերեն

հայերեն

1

հայերեն

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

2727 27
հոլանդերեն

հոլանդերեն

4

լատիներեն

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

2828 28
հունարեն

հունարեն

1

հունարեն

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

2929 29
հունգարերեն

հունգարերեն

4

լատիներեն

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

3030 30
ղազախերեն

ղազախերեն

2

կիրիլիցա

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

3131 31
մալթայերեն

մալթայերեն

4

լատիներեն

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

3232 32
մակեդոներեն

մակեդոներեն

2

կիրիլիցա

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

3333 33
մանքս

մանքս

4

լատիներեն

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

3434 34
նորվեգերեն բուկմոլ

նորվեգերեն բուկմոլ

4

լատիներեն

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3535 35
նորվեգերեն նյունորսկ

նորվեգերեն նյունորսկ

4

լատիներեն

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3636 36
շոտլանդերեն (գելական)

շոտլանդերեն (գելական)

4

լատիներեն

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

3737 37
շոտլանդերեն (գերմանական)

շոտլանդերեն (գերմանական)

4

լատիներեն

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

3838 38
շվեդերեն

շվեդերեն

4

լատիներեն

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

3939 39
ուկրաիներեն

ուկրաիներեն

2

կիրիլիցա

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

4040 40
չեխերեն

չեխերեն

4

լատիներեն

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

4141 41
չեռնոգորերեն

չեռնոգորերեն

3

լատիներեն + կիրիլիցա

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

4242 42
պորտուգալերեն

պորտուգալերեն

4

լատիներեն

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

4343 43
ռոմանշերեն

ռոմանշերեն

4

լատիներեն

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4444 44
ռումիներեն

ռումիներեն

4

լատիներեն

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

4545 45
ռուսերեն

ռուսերեն

2

կիրիլիցա

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

4646 46
սերբերեն

սերբերեն

3

լատիներեն + կիրիլիցա

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

4747 47
սլովակերեն

սլովակերեն

4

լատիներեն

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

4848 48
սլովեներեն

սլովեներեն

4

լատիներեն

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

4949 49
վալլերեն

վալլերեն

4

լատիներեն

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

5050 50
վրացերեն

վրացերեն

1

վրացերեն

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

5151 51
օսերեն

օսերեն

2

կիրիլիցա

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

5252 52
ֆարյորերեն

ֆարյորերեն

4

լատիներեն

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

5353 53
ֆիններեն

ֆիններեն

4

լատիներեն

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

5454 54
ֆրանսերեն

ֆրանսերեն

4

լատիներեն

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

5555 55
ֆրիզերեն

ֆրիզերեն

4

լատիներեն

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

56+1 56
էսպերանտո

էսպերանտո[1]

4

լատիներեն

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

Գուշացում

[1] Էսպերանտոն արհեստական ​​լեզու է, պաշտոնական չէ եվրոպական որևէ երկրում:

Լեզուն / երկիր ընտրությունը" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Ալբանիա
 • Անդորրա
 • Հայաստան
 • Ավստրիա
 • Ադրբեջանական
 • Բելառուս
 • Բելգիա
 • Բոսնիա և Հերցեգովինա
 • Բուլղարիա
 • Խորվաթիա
 • Կիպրոս
 • Չեխիա
 • Դանիա
 • Էստոնիա
 • Ֆինլանդիա
 • Ֆրանսիա
 • Վրաստան
 • Գերմանիա
 • Հունաստան
 • Հունգարիա
 • Իսլանդիա
 • Իռլանդիա
 • Իտալիա
 • Ղազախստան
 • Լատվիա
 • Լիխտենշտայն
 • Լիտվա
 • Լյուքսեմբուրգ
 • Մալթա
 • Մոլդովա
 • Մոնակո
 • Չեռնոգորիա
 • Նիդեռլանդներ
 • Հյուսիսային Մակեդոնիա
 • Նորվեգիա
 • Լեհաստան
 • Պորտուգալիա
 • Ռումինիա
 • Ռուսաստան
 • Սան Մարինո
 • Սերբիա
 • Սլովակիա
 • Սլովենիա
 • Իսպանիա
 • Շվեդիա
 • Շվեյցարիա
 • Թուրքիա
 • Ուկրաինա
 • Միացյալ Թագավորություն
 • Անգլիա
 • Հյուսիսային Իռլանդիա
 • Շոտլանդիա
 • Ուելս
 • Վատիկան
 • Ալանդյան կղզիներ
 • Բասկերի երկիր
 • Կատալոնիա
 • Գալիսիա
 • Ֆրիզլանդ
 • Կոսովո
 • Ֆարերյան կղզիներ
 • Ջիբրալթար
 • Գերնսի
 • Մեն կղզի
 • Ջերսի
 • Շպիցբերգեն
 • Սեալանդ
 • Սեբորգա
 • Արցախի
 • Հյուսիսային Կիպրոսի
 • Աբխազիա
 • Հարավային Օսիա
 • Մերձդնեստր
 • Էսպերանտո լեզու
 • eubabel.eu
 • Ալբանիա
 • Անդորրա
 • Հայաստան
 • Ավստրիա
 • Ադրբեջանական
 • Բելառուս
 • Բելգիա
 • Բոսնիա և Հերցեգովինա
 • Բուլղարիա
 • Խորվաթիա
 • Կիպրոս
 • Չեխիա
 • Դանիա
 • Էստոնիա
 • Ֆինլանդիա
 • Ֆրանսիա
 • Վրաստան
 • Գերմանիա
 • Հունաստան
 • Հունգարիա
 • Իսլանդիա
 • Իռլանդիա
 • Իտալիա
 • Ղազախստան
 • Լատվիա
 • Լիխտենշտայն
 • Լիտվա
 • Լյուքսեմբուրգ
 • Մալթա
 • Մոլդովա
 • Մոնակո
 • Չեռնոգորիա
 • Նիդեռլանդներ
 • Հյուսիսային Մակեդոնիա
 • Նորվեգիա
 • Լեհաստան
 • Պորտուգալիա
 • Ռումինիա
 • Ռուսաստան
 • Սան Մարինո
 • Սերբիա
 • Սլովակիա
 • Սլովենիա
 • Իսպանիա
 • Շվեդիա
 • Շվեյցարիա
 • Թուրքիա
 • Ուկրաինա
 • Միացյալ Թագավորություն
 • Անգլիա
 • Հյուսիսային Իռլանդիա
 • Շոտլանդիա
 • Ուելս
 • Վատիկան
 • Ալանդյան կղզիներ
 • Բասկերի երկիր
 • Կատալոնիա
 • Գալիսիա
 • Ֆրիզլանդ
 • Կոսովո
 • Ֆարերյան կղզիներ
 • Ջիբրալթար
 • Գերնսի
 • Մեն կղզի
 • Ջերսի
 • Շպիցբերգեն
 • Սեալանդ
 • Սեբորգա
 • Արցախի
 • Հյուսիսային Կիպրոսի
 • Աբխազիա
 • Հարավային Օսիա
 • Մերձդնեստր
 • Էսպերանտո լեզու
 • eubabel.eu
 • Ալբանիա
 • Անդորրա
 • Հայաստան
 • Ավստրիա
 • Ադրբեջանական
 • Բելառուս
 • Բելգիա
 • Բոսնիա և Հերցեգովինա
 • Բուլղարիա
 • Խորվաթիա
 • Կիպրոս
 • Չեխիա
 • Դանիա
 • Էստոնիա
 • Ֆինլանդիա
 • Ֆրանսիա
 • Վրաստան
 • Գերմանիա
 • Հունաստան
 • Հունգարիա
 • Իսլանդիա
 • Իռլանդիա
 • Իտալիա
 • Ղազախստան
 • Լատվիա
 • Լիխտենշտայն
 • Լիտվա
 • Լյուքսեմբուրգ
 • Մալթա
 • Մոլդովա
 • Մոնակո
 • Չեռնոգորիա
 • Նիդեռլանդներ
 • Հյուսիսային Մակեդոնիա
 • Նորվեգիա
 • Լեհաստան
 • Պորտուգալիա
 • Ռումինիա
 • Ռուսաստան
 • Սան Մարինո
 • Սերբիա
 • Սլովակիա
 • Սլովենիա
 • Իսպանիա
 • Շվեդիա
 • Շվեյցարիա
 • Թուրքիա
 • Ուկրաինա
 • Միացյալ Թագավորություն
 • Անգլիա
 • Հյուսիսային Իռլանդիա
 • Շոտլանդիա
 • Ուելս
 • Վատիկան
 • Ալանդյան կղզիներ
 • Բասկերի երկիր
 • Կատալոնիա
 • Գալիսիա
 • Ֆրիզլանդ
 • Կոսովո
 • Ֆարերյան կղզիներ
 • Ջիբրալթար
 • Գերնսի
 • Մեն կղզի
 • Ջերսի
 • Շպիցբերգեն
 • Սեալանդ
 • Սեբորգա
 • Արցախի
 • Հյուսիսային Կիպրոսի
 • Աբխազիա
 • Հարավային Օսիա
 • Մերձդնեստր
 • Էսպերանտո լեզու

Ամբողջությամբ թարգմանված էջեր" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Ավստրիա
 • Բուլղարիա
 • Չեխիա
 • Ֆրանսիա
 • Գերմանիա
 • Հունգարիա
 • Իտալիա
 • Լիխտենշտայն
 • Մոլդովա
 • Մոնակո
 • Ռումինիա
 • Ռուսաստան
 • Սան Մարինո
 • Սերբիա
 • Սլովակիա
 • Միացյալ Թագավորություն
 • Անգլիա
 • Ջիբրալթար
 • Գերնսի
 • Ջերսի
 • Սեալանդ
 • Մերձդնեստր
 • Էսպերանտո լեզու
 • eubabel.eu
 • Ավստրիա
 • Բուլղարիա
 • Չեխիա
 • Ֆրանսիա
 • Գերմանիա
 • Հունգարիա
 • Իտալիա
 • Լիխտենշտայն
 • Մոլդովա
 • Մոնակո
 • Ռումինիա
 • Ռուսաստան
 • Սան Մարինո
 • Սերբիա
 • Սլովակիա
 • Միացյալ Թագավորություն
 • Անգլիա
 • Ջիբրալթար
 • Գերնսի
 • Ջերսի
 • Սեալանդ
 • Մերձդնեստր
 • Էսպերանտո լեզու
 • eubabel.eu
 • Ավստրիա
 • Բուլղարիա
 • Չեխիա
 • Ֆրանսիա
 • Գերմանիա
 • Հունգարիա
 • Իտալիա
 • Լիխտենշտայն
 • Մոլդովա
 • Մոնակո
 • Ռումինիա
 • Ռուսաստան
 • Սան Մարինո
 • Սերբիա
 • Սլովակիա
 • Միացյալ Թագավորություն
 • Անգլիա
 • Ջիբրալթար
 • Գերնսի
 • Ջերսի
 • Սեալանդ
 • Մերձդնեստր
 • Էսպերանտո լեզու


Գուգլ Թարգմանիչ

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook