eubabel.eu

Elección de idioma / país" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Acerbaixán
 • Bielorrusia
 • Bélxica
 • Bosnia e Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croacia
 • Chipre
 • Chequia
 • Dinamarca
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francia
 • Xeorxia
 • Alemaña
 • Grecia
 • Hungría
 • Islandia
 • Irlanda
 • Italia
 • Casaquistán
 • Letonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburgo
 • Malta
 • Moldavia
 • Mónaco
 • Montenegro
 • Países Baixos
 • Macedonia do Norte
 • Noruega
 • Polonia
 • Portugal
 • Romanía
 • Rusia
 • San Marino
 • Serbia
 • Eslovaquia
 • Eslovenia
 • España
 • Suecia
 • Suíza
 • Turquía
 • Ucraína
 • Reino Unido
 • Inglaterra
 • Irlanda do Norte
 • Escocia
 • Gales
 • Cidade do Vaticano
 • Åland
 • País Vasco
 • Cataluña
 • Galicia
 • Frisia
 • Kosovo
 • Illas Feroe
 • Xibraltar
 • Guernsey
 • Illa de Man
 • Illa de Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Norte de Chipre
 • Abkhazia
 • Osetia do Sur
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Acerbaixán
 • Bielorrusia
 • Bélxica
 • Bosnia e Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croacia
 • Chipre
 • Chequia
 • Dinamarca
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francia
 • Xeorxia
 • Alemaña
 • Grecia
 • Hungría
 • Islandia
 • Irlanda
 • Italia
 • Casaquistán
 • Letonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburgo
 • Malta
 • Moldavia
 • Mónaco
 • Montenegro
 • Países Baixos
 • Macedonia do Norte
 • Noruega
 • Polonia
 • Portugal
 • Romanía
 • Rusia
 • San Marino
 • Serbia
 • Eslovaquia
 • Eslovenia
 • España
 • Suecia
 • Suíza
 • Turquía
 • Ucraína
 • Reino Unido
 • Inglaterra
 • Irlanda do Norte
 • Escocia
 • Gales
 • Cidade do Vaticano
 • Åland
 • País Vasco
 • Cataluña
 • Galicia
 • Frisia
 • Kosovo
 • Illas Feroe
 • Xibraltar
 • Guernsey
 • Illa de Man
 • Illa de Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Norte de Chipre
 • Abkhazia
 • Osetia do Sur
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Albania
 • Andorra
 • Armenia
 • Austria
 • Acerbaixán
 • Bielorrusia
 • Bélxica
 • Bosnia e Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croacia
 • Chipre
 • Chequia
 • Dinamarca
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francia
 • Xeorxia
 • Alemaña
 • Grecia
 • Hungría
 • Islandia
 • Irlanda
 • Italia
 • Casaquistán
 • Letonia
 • Liechtenstein
 • Lituania
 • Luxemburgo
 • Malta
 • Moldavia
 • Mónaco
 • Montenegro
 • Países Baixos
 • Macedonia do Norte
 • Noruega
 • Polonia
 • Portugal
 • Romanía
 • Rusia
 • San Marino
 • Serbia
 • Eslovaquia
 • Eslovenia
 • España
 • Suecia
 • Suíza
 • Turquía
 • Ucraína
 • Reino Unido
 • Inglaterra
 • Irlanda do Norte
 • Escocia
 • Gales
 • Cidade do Vaticano
 • Åland
 • País Vasco
 • Cataluña
 • Galicia
 • Frisia
 • Kosovo
 • Illas Feroe
 • Xibraltar
 • Guernsey
 • Illa de Man
 • Illa de Jersey
 • Svalbard
 • Sealand
 • Seborga
 • Artsakh
 • Norte de Chipre
 • Abkhazia
 • Osetia do Sur
 • Transnistria
 • Lingua esperanto

Páxinas completamente traducidas" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Chequia
 • Francia
 • Alemaña
 • Hungría
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Mónaco
 • Romanía
 • Rusia
 • San Marino
 • Serbia
 • Eslovaquia
 • Reino Unido
 • Inglaterra
 • Xibraltar
 • Guernsey
 • Illa de Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Chequia
 • Francia
 • Alemaña
 • Hungría
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Mónaco
 • Romanía
 • Rusia
 • San Marino
 • Serbia
 • Eslovaquia
 • Reino Unido
 • Inglaterra
 • Xibraltar
 • Guernsey
 • Illa de Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua esperanto
 • eubabel.eu
 • Austria
 • Bulgaria
 • Chequia
 • Francia
 • Alemaña
 • Hungría
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Moldavia
 • Mónaco
 • Romanía
 • Rusia
 • San Marino
 • Serbia
 • Eslovaquia
 • Reino Unido
 • Inglaterra
 • Xibraltar
 • Guernsey
 • Illa de Jersey
 • Sealand
 • Transnistria
 • Lingua esperantoGalicia España Unión Europea


AlfabetoO alfabeto da lingua común europea


Aínda non está listo.

Alfabeto galego

Galego

23 letras:

Letras maiúsculas
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z
Letras minúsculas
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z

Outras letras usadas, 11 pzas:

Letras maiúsculas
CH, GU, LL, NH, QU, RR   Ç, J, K, W, Y
Letras minúsculas
ch, gu, ll, nh, qu, rr   ç, j, k, w, y

Alfabeto de todas as linguas oficiais europeas#

Linguas oficiais

Sistema de escritura

     

Alfabeto

  

Número de cartas

011 01
Abkhazo

Abkhazo

2

Cirílico

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

022 02
Albanés

Albanés

4

Latín

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

033 03
Alemán

Alemán

4

Latín

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

044 04
Armenio

Armenio

1

Armenio

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

055 05
Azerí

Azerí

4

Latín

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

066 06
Bielorruso

Bielorruso

2

Cirílico

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

077 07
Bosníaco

Bosníaco

4

Latín

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

088 08
Búlgaro

Búlgaro

2

Cirílico

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

099 09
Casaco

Casaco

2

Cirílico

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

1010 10
Castelán

Castelán

4

Latín

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

1111 11
Catalán

Catalán

4

Latín

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

1212 12
Checo

Checo

4

Latín

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

1313 13
Croata

Croata

4

Latín

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

1414 14
Dinamarqués

Dinamarqués

4

Latín

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1515 15
Escocés

Escocés

4

Latín

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

1616 16
Eslovaco

Eslovaco

4

Latín

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

1717 17
Esloveno

Esloveno

4

Latín

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

1818 18
Estoniano

Estoniano

4

Latín

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

1919 19
Éuscaro

Éuscaro

4

Latín

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

2020 20
Feroés

Feroés

4

Latín

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

2121 21
Finés

Finés

4

Latín

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

2222 22
Francés

Francés

4

Latín

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

2323 23
Frisón

Frisón

4

Latín

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

2424 24
Gaélico escocés

Gaélico escocés

4

Latín

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

2525 25
Galego

Galego

4

Latín

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

2626 26
Galés

Galés

4

Latín

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

2727 27
Grego

Grego

1

Grego

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

2828 28
Húngaro

Húngaro

4

Latín

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

2929 29
Inglés

Inglés

4

Latín

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

3030 30
Irlandés

Irlandés

4

Latín

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

3131 31
Islandés

Islandés

4

Latín

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

3232 32
Italiano

Italiano

4

Latín

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

3333 33
Latín

Latín

4

Latín

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

3434 34
Letón

Letón

4

Latín

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

3535 35
Lígur

Lígur

4

Latín

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

3636 36
Lituano

Lituano

4

Latín

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

3737 37
Luxemburgués

Luxemburgués

4

Latín

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

3838 38
Macedonio

Macedonio

2

Cirílico

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

3939 39
Maltés

Maltés

4

Latín

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

4040 40
Manx

Manx

4

Latín

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

4141 41
Montenegrino

Montenegrino

3

Latín + Cirílico

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

4242 42
Neerlandés

Neerlandés

4

Latín

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

4343 43
Noruegués bokmål

Noruegués bokmål

4

Latín

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

4444 44
Noruegués nynorsk

Noruegués nynorsk

4

Latín

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

4545 45
Oseta

Oseta

2

Cirílico

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

4646 46
Polaco

Polaco

4

Latín

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

4747 47
Portugués

Portugués

4

Latín

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

4848 48
Romanche

Romanche

4

Latín

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4949 49
Romanés

Romanés

4

Latín

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

5050 50
Ruso

Ruso

2

Cirílico

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

5151 51
Serbio

Serbio

3

Latín + Cirílico

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

5252 52
Sueco

Sueco

4

Latín

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

5353 53
Turco

Turco

4

Latín

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

5454 54
Ucraíno

Ucraíno

2

Cirílico

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

5555 55
Xeorxiano

Xeorxiano

1

Xeorxiano

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

56+1 56
Esperanto

Esperanto[1]

4

Latín

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

Aviso

[1] O esperanto é unha lingua artificial, non oficial en ningún país europeo.

Tradutor de Google

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook