eubabel.eu

Беларусь


АлфавітАлфавіт Агульнаеўрапейскай мовы


Яшчэ не гатовы.

Беларускі алфавіт

беларуская

32 літар:

Вялікія літары
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ў, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ы, Ь, Э, Ю, Я
Малыя літары
а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, і, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ў, ф, х, ц, ч, ш, ы, ь, э, ю, я

Алфавіт усіх афіцыйных еўрапейскіх моў#

Афіцыйная мова

Сістэма пісьма

     

Алфавіт

  

Колькасць Літар

011 01
абхазская

абхазская

2

кірыліца

64

Аа Бб Вв Гг Гьгь Гәгә Ӷӷ Ӷьӷь Ӷәӷә Дд Дәдә Ее Жж Жьжь Жәжә Зз Ӡӡ Ӡәӡә Ии Кк Кькь Кәкә Ққ Қьқь Қәқә Ҟҟ Ҟьҟь Ҟәҟә Лл Мм Нн Оо Пп Ԥԥ Рр Сс Тт Тәтә Ҭҭ Ҭәҭә Уу Фф Хх Хьхь Хәхә Ҳҳ Ҳәҳә Цц Цәцә Ҵҵ Ҵәҵә Чч Ҷҷ Ҽҽ Ҿҿ Шш Шьшь Шәшә Ыы Ҩҩ Џџ Џьџь ь ә

64

64

022 02
азербайджанская

азербайджанская

4

лацінская

32

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Əə Ff Gg Ğğ Hh Xx Iı İi Jj Kk Qq Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz

32

32

033 03
албанская

албанская

4

лацінская

36

Aa Bb Cc Çç Dd Dhdh Ee Ëë Ff Gg Gjgj Hh Ii Jj Kk Ll Llll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rrrr Ss Shsh Tt Thth Uu Vv Xx Xhxh Yy Zz Zhzh

36

36

044 04
англійская

англійская

4

лацінская

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

055 05
армянская

армянская

1

армянская

39

Աա Բբ Գգ Դդ Եե Զզ Էէ Ըը Թթ Ժժ Իի Լլ Խխ Ծծ Կկ Հհ Ձձ Ղղ Ճճ Մմ Յյ Նն Շշ Ոո Չչ Պպ Ջջ Ռռ Սս Վվ Տտ Րր Ցց Ււ Փփ Քք Օօ ևեւ Ֆֆ

39

39

066 06
асецінская

асецінская

2

кірыліца

43

Аа Ӕӕ Бб Вв Гг Гъгъ Дд Дждж Дздз Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Къкъ Лл Мм Нн Оо Пп Пъпъ Рр Сс Тт Тътъ Уу Фф Хх Хъхъ Цц Цъцъ Чч Чъчъ Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

43

43

077 07
балгарская

балгарская

2

кірыліца

30

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ьь Юю Яя

30

30

088 08
баскская

баскская

4

лацінская

35

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Çç DDdd LLll RRrr TSts TTtt TXtx TZtz

35

27+8
(35)

099 09
баснійская

баснійская

4

лацінская

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

1010 10
беларуская

беларуская

2

кірыліца

32

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя

32

32

1111 11
валійская

валійская

4

лацінская

28

Aa Bb Cc Chch Dd Dddd Ee Ff Ffff Gg Ngng Hh Ii Ll Llll Mm Nn Oo Pp Phph Rr Rhrh Ss Tt Thth Uu Ww Yy

28

28

1212 12
венгерская

венгерская

4

лацінская

44

Aa Áá Bb Cc Cscs Dd Dzdz Dzsdzs Ee Éé Ff Gg Gygy Hh Ii Íí Jj Kk Ll Lyly Mm Nn Nyny Oo Óó Öö Őő Pp Rr Ss Szsz Tt Tyty Uu Úú Üü Űű Vv Zz Zszs + Qq Ww Xx Yy

44

40+4
(44)

1313 13
галісійская

галісійская

4

лацінская

34

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Xx Zz + CHch GUgu LLll NHnh QUqu RR rr   Çç Jj Kk Ww Yy

34

23+11
(34)

1414 14
грузінская

грузінская

1

грузінская

33

Აა Ბბ Გგ Დდ Ეე Ვვ Ზზ Თთ Იი Კკ Ლლ Მმ Ნნ Ოო Პპ Ჟჟ Რრ Სს Ტტ Უუ Ფფ Ქქ Ღღ Ყყ Შშ Ჩჩ Ცც Ძძ Წწ Ჭჭ Ხხ Ჯჯ Ჰჰ

33

33

1515 15
грэчаская

грэчаская

1

грэчаская

24

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ/ς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

24

24

1616 16
дацкая

дацкая

4

лацінская

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

1717 17
ірландская

ірландская

4

лацінская

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Áá Éé Íí Óó Úú   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

1818 18
ісландская

ісландская

4

лацінская

32

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Xx Yy Ýý Þþ Ææ Öö

32

32

1919 19
іспанская

іспанская

4

лацінская

32

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Chch Gugu Llll Ququ Rrrr

32

27+5
(32)

2020 20
італьянская

італьянская

4

лацінская

39

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Zz + Àà Éé Èè Íí Îî Óó Òò Úú   Chch Ghgh Gngn Glgl Scsc   Jj Kk Ww Xx Yy

39

21+18
(39)

2121 21
казахская

казахская

2

кірыліца

42

Аа Әә Бб Вв Гг Ғғ Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Ңң Оо Өө Пп Рр Сс Тт Уу Ұұ Үү Фф Хх Һһ Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Іі Ьь Ээ Юю Яя

42

42

2222 22
каталонская

каталонская

4

лацінская

45

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Çç Éé Èè Íí Óó Òò Úú Ïï Üü   GUgu IXix KHkh LLll L·Ll·l NYny QUqu RRrr SSss

45

26+19
(45)

2323 23
латышская

латышская

4

лацінская

33

Aa Āā Bb Cc Čč Dd Ee Ēē Ff Gg Ģģ Hh Ii Īī Jj Kk Ķķ Ll Ļļ Mm Nn Ņņ Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ūū Vv Zz Žž

33

33

2424 24
лацінская

лацінская

4

лацінская

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

2525 25
лигурская

лигурская

4

лацінская

44

Aa Ææ Bb Cc Çç Cscs Dd Ee Eueu Ff Gg Hh Ii Jj Ll Mm Nn Oo Pp Ququ Rr Ss Scsc Sccscc Tt Uu Vv Xx Zz + Àà Ââ Èè Éé Êê Éuéu Êuêu Íí Îî Òò Óó Ôô Öö Úú Ûû

44

29+15
(44)

2626 26
літоўская

літоўская

4

лацінская

40

Aa Ąą Bb Cc Čč Dd Ee Ęę Ėė Ff Gg Hh Ii Įį Yy Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Ųų Ūū Vv Zz Žž + Chch Dzdz Dždž Ieie Uouo   Qq Ww Xx

40

32+8
(40)

2727 27
люксембургская

люксембургская

4

лацінская

31

Aa Ää Bb Cc Dd Ee Ëë Éé Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Őö Üü

31

29+2
(31)

2828 28
македонская

македонская

2

кірыліца

31

Аа Бб Вв Гг Дд Ѓѓ Ее Жж Зз Ѕѕ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ќќ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

31

31

2929 29
мальтыйская

мальтыйская

4

лацінская

30

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii IEie Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

30

30

3030 30
мэнская

мэнская

4

лацінская

25

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy

25

25

3131 31
нарвежская букмал

нарвежская букмал

4

лацінская

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3232 32
нарвежская нюнорск

нарвежская нюнорск

4

лацінская

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Ææ Øø Åå

29

29

3333 33
нідэрландская

нідэрландская

4

лацінская

27

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy IJij Zz

27

27

3434 34
нямецкая

нямецкая

4

лацінская

30

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Ää Öö Üü ẞß

30

26+4
(30)

3535 35
партугальская

партугальская

4

лацінская

46

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Áá Ââ Ãã Àà Çç Éé Êê Íí Óó Ôô Õõ Úú   Chch Lhlh Nhnh Ququ Scsc Xcxc Ssss Rrrr

46

26+20
(46)

3636 36
польская

польская

4

лацінская

42

Aa Ąą Bb Cc Ćć Dd Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż + Chch Czcz Dzdz Dźdź Dżdż Rzrz Szsz   Qq Vv Xx

42

32+10
(42)

3737 37
румынская

румынская

4

лацінская

31

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Îî Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Șș Tt Țț Uu Vv Ww Xx Yy Zz

31

31

3838 38
руская

руская

2

кірыліца

33

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя

33

33

3939 39
рэтараманская

рэтараманская

4

лацінская

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4040 40
сербская

сербская

3

лацінская + кірыліца

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž


Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

30

30

4141 41
скотс

скотс

4

лацінская

26

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

26

26

4242 42
славацкая

славацкая

4

лацінская

49

Aa Áá Ää Bb Cc Čč Dd Ďď Dzdz Dždž Ee Éé Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Ĺĺ Ľľ Mm Nn Ňň Oo Óó Ôô Pp Qq Rr Ŕŕ Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž + Iaia Ieie Iuiu

49

46+3
(49)

4343 43
славенская

славенская

4

лацінская

36

Aa Bb Cc Čč Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž + Ää Çç Êê Ññ Řř   Ćć Đđ   Qq Ww Xx Yy

36

25+11
(36)

4444 44
турэцкая

турэцкая

4

лацінская

44

Aa Ää Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Öö Pp Qq Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Ww Xx Yy Zz + Ââ Áá Êê Éé Îî Íí Ôô Óó Ûû Úú

44

34+10
(44)

4545 45
украінская

украінская

2

кірыліца

33

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

33

33

4646 46
фарэрская

фарэрская

4

лацінская

38

Aa Áá Bb Dd Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss Tt Uu Úú Vv Yy Ýý Ææ Øø + Öö Üü Åå Þþ   Cc Qq Ww Xx Zz

38

29+9
(38)

4747 47
фінская

фінская

4

лацінская

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö + Šš Žž

31

29+2
(31)

4848 48
Французская

Французская

4

лацінская

42

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz + Àà Ââ Ææ Çç Èè Éé Êê Ëë Îî Ïï Ôô Œœ Ùù Ûû Üü Ÿÿ

42

26+16
(42)

4949 49
Фрызскія

Фрызскія

4

лацінская

43

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Vv Ww Yy Zz + Ââ Ää Àà Éé Êê Ëë Èè Ææ Ïï Ìì IJij Ôô Öö Òò Úú Ûû Üü Ùù Ỳỳ

43

24+19
(43)

5050 50
харвацкая

харвацкая

4

лацінская

30

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd Dždž Ðð Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Ljlj Mm Nn Njnj Oo Pp Rr Ss Šš Tt Uu Vv Zz Žž

30

30

5151 51
чарнагорская

чарнагорская

3

лацінская + кірыліца

32

Aa Bb Cc Čč Ćć Dd DŽdž Đđ Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll LJlj Mm Nn NJnj Oo Pp Rr Ss Šš Śś Tt Uu Vv Zz Źź Žž


Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз З́з́ Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Oo Пп Рр Сс С́с́ Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш

32

32

5252 52
чэшская

чэшская

4

лацінская

42

Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

42

42

5353 53
шатландская гэльская

шатландская гэльская

4

лацінская

31

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu + Àà Èè Ìì Òò Ùù   Jj Kk Qq Vv Ww Xx Yy Zz

31

18+13
(31)

5454 54
шведская

шведская

4

лацінская

29

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö

29

29

5555 55
эстонская

эстонская

4

лацінская

32

Aa Bb Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš Zz Žž Tt Uu Vv Õõ Ää Öö Üü + Cc Qq Ww Xx Yy

32

27+5
(32)

56+1 56
эсперанта

эсперанта[1]

4

лацінская

28

Aa Bb Cc Ĉĉ Dd Ee Ff Gg Ĝĝ Hh Ĥĥ Ii Jj Ĵĵ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Ŝŝ Tt Uu Ŭŭ Vv Zz

28

28

Папярэджанне

[1] Эспэранта — штучная мова, не афіцыйная ні ў адной эўрапейскай краіне.

Выбар мовы / краіны" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Албанія
 • Андора
 • Арменія
 • Аўстрыя
 • Азербайджан
 • Беларусь
 • Бельгія
 • Боснія і Герцагавіна
 • Балгарыя
 • Харватыя
 • Кіпр
 • Чэхія
 • Данія
 • Эстонія
 • Фінляндыя
 • Францыя
 • Грузія
 • Германія
 • Грэцыя
 • Венгрыя
 • Ісландыя
 • Ірландыя
 • Італія
 • Казахстан
 • Латвія
 • Ліхтэнштэйн
 • Літва
 • Люксембург
 • Мальта
 • Малдова
 • Манака
 • Чарнагорыя
 • Нідэрланды
 • Паўночная Македонія
 • Нарвегія
 • Польшча
 • Партугалія
 • Румынія
 • Расія
 • Сан-Марына
 • Сербія
 • Славакія
 • Славенія
 • Іспанія
 • Швецыя
 • Швейцарыя
 • Турцыя
 • Украіна
 • Вялікабрытанія
 • Англія
 • Паўночная Ірландыя
 • Шатландыя
 • Уэльс
 • Ватыкан
 • Аландскія астравы
 • Краіна Баскаў
 • Каталонія
 • Галісія
 • Фрысландыя
 • Косава
 • Фарэрскія астравы
 • Гібралтар
 • Гернсі
 • Востраў Мэн
 • Джэрсі
 • Шпіцберген
 • Сіленд
 • Себорга
 • Нагорны Карабах (Рэспубліка Арцах)
 • Паўночны Кіпр
 • Абхазія
 • Паўднёвая Асеція
 • Прыднястроўе
 • Мова эсперанта
 • eubabel.eu
 • Албанія
 • Андора
 • Арменія
 • Аўстрыя
 • Азербайджан
 • Беларусь
 • Бельгія
 • Боснія і Герцагавіна
 • Балгарыя
 • Харватыя
 • Кіпр
 • Чэхія
 • Данія
 • Эстонія
 • Фінляндыя
 • Францыя
 • Грузія
 • Германія
 • Грэцыя
 • Венгрыя
 • Ісландыя
 • Ірландыя
 • Італія
 • Казахстан
 • Латвія
 • Ліхтэнштэйн
 • Літва
 • Люксембург
 • Мальта
 • Малдова
 • Манака
 • Чарнагорыя
 • Нідэрланды
 • Паўночная Македонія
 • Нарвегія
 • Польшча
 • Партугалія
 • Румынія
 • Расія
 • Сан-Марына
 • Сербія
 • Славакія
 • Славенія
 • Іспанія
 • Швецыя
 • Швейцарыя
 • Турцыя
 • Украіна
 • Вялікабрытанія
 • Англія
 • Паўночная Ірландыя
 • Шатландыя
 • Уэльс
 • Ватыкан
 • Аландскія астравы
 • Краіна Баскаў
 • Каталонія
 • Галісія
 • Фрысландыя
 • Косава
 • Фарэрскія астравы
 • Гібралтар
 • Гернсі
 • Востраў Мэн
 • Джэрсі
 • Шпіцберген
 • Сіленд
 • Себорга
 • Нагорны Карабах (Рэспубліка Арцах)
 • Паўночны Кіпр
 • Абхазія
 • Паўднёвая Асеція
 • Прыднястроўе
 • Мова эсперанта
 • eubabel.eu
 • Албанія
 • Андора
 • Арменія
 • Аўстрыя
 • Азербайджан
 • Беларусь
 • Бельгія
 • Боснія і Герцагавіна
 • Балгарыя
 • Харватыя
 • Кіпр
 • Чэхія
 • Данія
 • Эстонія
 • Фінляндыя
 • Францыя
 • Грузія
 • Германія
 • Грэцыя
 • Венгрыя
 • Ісландыя
 • Ірландыя
 • Італія
 • Казахстан
 • Латвія
 • Ліхтэнштэйн
 • Літва
 • Люксембург
 • Мальта
 • Малдова
 • Манака
 • Чарнагорыя
 • Нідэрланды
 • Паўночная Македонія
 • Нарвегія
 • Польшча
 • Партугалія
 • Румынія
 • Расія
 • Сан-Марына
 • Сербія
 • Славакія
 • Славенія
 • Іспанія
 • Швецыя
 • Швейцарыя
 • Турцыя
 • Украіна
 • Вялікабрытанія
 • Англія
 • Паўночная Ірландыя
 • Шатландыя
 • Уэльс
 • Ватыкан
 • Аландскія астравы
 • Краіна Баскаў
 • Каталонія
 • Галісія
 • Фрысландыя
 • Косава
 • Фарэрскія астравы
 • Гібралтар
 • Гернсі
 • Востраў Мэн
 • Джэрсі
 • Шпіцберген
 • Сіленд
 • Себорга
 • Нагорны Карабах (Рэспубліка Арцах)
 • Паўночны Кіпр
 • Абхазія
 • Паўднёвая Асеція
 • Прыднястроўе
 • Мова эсперанта

Цалкам перакладзеныя старонкі" class="blue solid

 • eubabel.eu
 • Аўстрыя
 • Балгарыя
 • Чэхія
 • Францыя
 • Германія
 • Венгрыя
 • Італія
 • Ліхтэнштэйн
 • Малдова
 • Манака
 • Румынія
 • Расія
 • Сан-Марына
 • Сербія
 • Славакія
 • Вялікабрытанія
 • Англія
 • Гібралтар
 • Гернсі
 • Джэрсі
 • Сіленд
 • Прыднястроўе
 • Мова эсперанта
 • eubabel.eu
 • Аўстрыя
 • Балгарыя
 • Чэхія
 • Францыя
 • Германія
 • Венгрыя
 • Італія
 • Ліхтэнштэйн
 • Малдова
 • Манака
 • Румынія
 • Расія
 • Сан-Марына
 • Сербія
 • Славакія
 • Вялікабрытанія
 • Англія
 • Гібралтар
 • Гернсі
 • Джэрсі
 • Сіленд
 • Прыднястроўе
 • Мова эсперанта
 • eubabel.eu
 • Аўстрыя
 • Балгарыя
 • Чэхія
 • Францыя
 • Германія
 • Венгрыя
 • Італія
 • Ліхтэнштэйн
 • Малдова
 • Манака
 • Румынія
 • Расія
 • Сан-Марына
 • Сербія
 • Славакія
 • Вялікабрытанія
 • Англія
 • Гібралтар
 • Гернсі
 • Джэрсі
 • Сіленд
 • Прыднястроўе
 • Мова эсперанта


Гугл перакладчык

Twitter

eubabel.eu/twitter

Facebook

eubabel.eu/facebook